CALL : 086-374-1017Main MenuSide Page

 สถิติวันนี้ 2 คน
 สถิติเมื่อวาน 3 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
244 คน
244 คน
8271 คน
เริ่มเมื่อ 2015-05-20

หลักสูตรวางแผนการเงินสำหรับองค์กร

           

   10GARDEN CONSULTได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปจัดอบรม เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของบรืิษัทในเครือ SCG  (ตั้งแต่ปี พ.ศ 2554 ถึงปัจจุบัน) หลักสูตรอบรมต่อเนื่อง  6 เดือน เนื้อหาหลักสูตรคลอบคลุมทั้ง  เรื่องของการบริการกระแสเงินสด ,การจัด การหนี้สิน,การวางแผนบริการความเสี่ยง,การวางแผนเกษียณ,การวางแผนเรื่องการลงทุน   อ่านต่อ

   
  
                อบรมหลักสูตร " ร.ว.ย. ระบบวางแผนการเงินอย่างยั่งยืน " ให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    (ก.พ.) : ม.ค - พ.ค 57  อ่านต่อ      
  
  

          ธนาคารแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่ดูแลกำกับนโยบายและทิศทางการเงินของประเทศ แต่ก็ไม่ลืมที่จะดูแลให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ให้กับบุคลากรภายในองค์กร  อบรมหลักสูตรต่อเนื่อง "ระบบวางแผนการเงินอย่างยั่งยืน" มิถุนายน-สิงหาคม56

 


วางแผนการเงินสำหรับลูกค้าบุคคล

 

         OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOX

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

OXOXOXOXOXOXOXOXOXOOXOX   OXOXOX

วีดีโอวางแผนการเงิน


     

http://www.10gardenconsult.com/